img-0621-result.jpg

Bulông, Êcu mạ kẽm nhúng nóng